Ramy czasowe plebiscytu: 9.07.2018 r. - 31.10.2018 r.

I etap – etap wstępny 9.07.2018 r. – 7.09.2018 r.: miasta/gminy w odpowiedzi na mailing Gazety Wyborczej oraz w odpowiedzi na akcję promocyjną prowadzoną na katowice.wyborcza.pl oraz w katowickim dodatku Gazety Wyborczej za pomocą maila lub listu zgłaszają swoje kandydatury - poprzez odesłanie wypełnionej ankiety – do nagrody „Miasto/gmina życzliwa Długowiecznym”. Ankieta zostanie przesłana do miast/gmin drogą mailową oraz będzie dostępna do pobrania na Katowice.wyborcza.pl/dlugowieczni.

II etap – 8.09.2018 r. – 20.09.2018 r. jury złożone z pracowników Gazety Wyborczej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wybiera 15 miast/gmin z ofertą najlepszą dla seniorów. Prezentacja finałowej grupy nominowanych do nagrody nastąpi na stronie katowice.wyborcza.pl w dniu 21.09.2018 r.

III etap – głosowanie Internautów na stronie katowice.wyborcza.pl na najlepsze według nich miasto/gminę życzliwą Długowiecznym: 21.9.2018 – 5.10.2018 do godziny 23:59:59 – spośród tych wybranych w etapie II.

IV etap – 5.10.2018 – 19.10.2018 – zakończenie głosowania (5.10.2018, godz. 23: 59:59), zliczenie głosów oraz ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród dla życzliwych Długowiecznym miast/gmin, które odbędzie się podczas spotkania w dn. 17.10.2018. W etapie tym nastąpi także publikacja najlepszych praktyk prosenioralnych na łamach Gazety Wyborczej oraz w serwisie katowice.wyborcza.pl (do dnia 19.10.2017).

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu „Miasto/gmina życzliwa Długowiecznym” w ramach akcji społecznej DŁUGOWIECZNI jest AGORA SA, wydawca Gazety Wyborczej oraz właściciel portalu www.wyborcza.pl z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, Oddział w Katowicach, ul. Słowackiego 13 w Katowicach (40-094).

Partnerem i sponsorem plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

2. Plebiscyt obejmuje okres: 9.07.2018 r. – 19.10.2018 r. Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość zmian ram czasowych plebiscytu.

3. Plebiscyt ma na celu: wybór miasta/gminy w województwie śląskim, która posiada najlepszą ofertę senioralną. Kandydaci do nagrody zgłaszają się sami, poprzez odesłanie wypełnionej ankiety (dostępnej na stronie katowice.wyborcza.pl) na adres długowieczni@agora.pl lub listownie do redakcji: Gazeta Wyborcza, ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy (z dopiskiem DŁUGOWIECZNI)

Ideą Plebiscytu jest: wybranie miasta/gminy w województwie śląskim, która ma najlepsze praktyki i działania prosenioralne.

4. Wybór miasta/gminy, która w województwie śląskim ma najlepsze praktyki i działania prosenioralne i daje seniorom najwięcej możliwości, otrzyma nagrodę „Miasta/gminy życzliwej Długowiecznym”. Nastąpi na podstawie głosowania, które odbędzie się w trzecim etapie plebiscytu.

5. Prawo do głosowania w Plebiscycie przysługuje osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) z wyłączeniem pracowników lub stałych współpracowników Organizatora oraz Sponsora.

II. Przebieg Plebiscytu i sposób głosowania

1. Pierwsza publikacja informacji o 15 kandydatach nominowanych do nagrody nastąpi w dniu 21.09. 2018 r. na łamach katowicko-bielskiego wydania Gazety Wyborczej oraz Katowice.wyborcza.pl

2. Głosowanie na miasto/gminę, która powinna otrzymać nagrodę „Miasta/gminy życzliwej Długowiecznym”, odbywać się będzie poprzez głosowanie w internetowej sondzie na Katowice.wyborcza.pl.

3. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos w Plebiscycie.

III. Przebieg Plebiscytu i sposób zgłaszania się do plebiscytu

1. Uczestnik – każde miasto/gmina z województwa śląskiego ma prawo do zgłoszenia się do konkursu poprzez wysłanie wypełnionej ankiety w jeden z dwóch sposobów:

– mailowo na adres: dlugowieczni.agora.pl w terminie do 7.09.2018 r. do godz. 23.59;59.

– listownie na adres: Gazeta Wyborcza, ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy, z dopiskiem DŁUGOWIECZNI do dnia 7.09.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

IV. Przebieg Plebiscytu i sposób głosowania internautów

Uczestnik ma prawo do głosowania poprzez stronę Katowice.wyborcza.pl, gdzie zagłosować może na 1 miasto/gminę, która według niego jest najbardziej życzliwa Długowiecznym.

V. Nagrody w Plebiscycie

Zwycięzca plebiscytu - I miejsce – miasto/gmina, najbardziej życzliwa Długowiecznym, otrzyma kwotę 10 000 zł na realizację działań prosenioralnych, która zostanie wręczona podczas spotkania w dniu 17 października 2018 r.

Laureat plebiscytu - II oraz III miejsce – miasto/gmina najbardziej życzliwa Długowiecznym, otrzyma kwotę 5 000 zł na realizację działań prosenioralnych, która zostanie wręczona podczas spotkania w dniu 17 października 2018 r.

VI. Informacja o Plebiscycie

1. Wszelkie informacje na temat Plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Wyborczej oraz na serwisie katowice.wyborcza.pl Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez maila: długowieczni@agora.pl

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu powinny być sporządzone przez uczestników Plebiscytu na piśmie i przesłane pod adres: AGORA SA „Gazeta Wyborcza”, ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy, z dopiskiem na kopercie: Plebiscyt.

2. Reklamacje można składać przez czas trwania Plebiscytu, a następnie do 31 października 2018 r.

3. O terminie złożenia reklamacji, tj. o wpłynięciu jej do AGORA SA, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.

6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje niezawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

7. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem