Bez uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego chce zaktywizować tę grupę poprzez "Program dla młodych". Nad jego przyjęciem będzie dziś głosować Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego.

– Udział młodzieży w życiu publicznym i społecznym jest jednym z warunków zrównoważonego rozwoju regionów i społeczności lokalnych. Z uwagi na to, że rola młodych ludzi w tym procesie jest tak istotna, potrzebuje ona należytego wsparcia i pomocy, czyli właściwej polityki młodzieżowej – uważa Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Niestety, dane statystyczne wskazują, że młodzi partycypują w polityce rzadziej niż starsze pokolenia. Poziom ich politycznej aktywności jest zdecydowanie mniejszy niż ich rówieśników w latach 70. czy 80. XX w.

Dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował „Program dla młodych”, który ma służyć wzmocnieniu podmiotowości młodzieży oraz gwarantować, że jej głos będzie uwzględniany w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym.

Prace nad programem, który podczas poniedziałkowej sesji zostanie poddany pod ocenę radnych MSWŚ, poprzedziły warsztaty dla 267 mieszkańców regionu w wieku od 13 do 22 lat. Przygotowali je przedstawiciele Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz VENO’S STUDIO Przemysły Qultury. Celem było znalezienie odpowiedzi m.in. na pytania, dlaczego młodzież nie chce się włączać w życie publiczne oraz jak to zmienić. Najważniejsze było wysłuchanie głosów samych zainteresowanych, a wnioski z warsztatów zostały zebrane w raporcie.

Hashtagi wypromują postawy obywatelskie

Jedną z najważniejszych zapisanych rekomendacji okazała się konieczność promocji postaw obywatelskich. Młodzi jednoznacznie oceniali osoby pomagające innym (np. wolontariuszy odrabiających lekcje z dziećmi z domów dziecka czy aktywistki walczące o prawa kobiet) jako bohaterów i bohaterki, a nie frajerów i frajerki, ale jednocześnie deklarowali, że strach przed negatywną oceną otoczenia powstrzymuje ich od podobnych działań. Dlatego w ich opinii tak ważne jest „pokazanie osobom krytykującym, że praca społeczna i wolontariat są OK”.

Uczestnikami warsztatów były osoby urodzone po roku 1990, należące do pokolenia zwanego generacją multitasking albo generacją C (od ang. connected – połączeni), dla których nowe technologie to naturalne i podstawowe narzędzie do zdobywania wiedzy. Nic dziwnego zatem, że jako najlepszą płaszczyznę komunikacji przywoływały one media społecznościowe (Snapchat, YouTube, Facebook, Instagram i Twitter). Ideą przewodnią miałoby być stworzenie trendu „be cool to be active”, czyli mody na bycie aktywnym. Autorzy raportu podkreślają, że aby dotrzeć do młodych odbiorców, trzeba jednak zwracać uwagę na język i odpowiednie narzędzia używane w komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (chwytliwe nazwy, hasła, hashtagi).

Młodzi postulowali, by aktywny nabór członków organizacji czy wolontariuszy był prowadzony w otoczeniu szkolnym i pozalekcyjnym. Ciekawym pomysłem jest łączenie wydarzeń promujących działalność społeczną np. z koncertami.

Innymi formami atrakcyjnymi w opinii młodych ludzi są m.in. warsztaty na temat działalności społecznej i politycznej, debaty, akcje społeczne (np. flash moby), strony internetowe, filmy edukacyjne i inne materiały, które mogłyby uatrakcyjnić lekcje wiedzy o społeczeństwie.

Dać młodym głos

„Program dla młodych” opracowany został na bazie raportu z warsztatów. Jego pierwszym filarem ma być Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, który rozpoczął działalność w październiku i jest prawdopodobnie jedynym takim gremium na poziomie regionalnym w Polsce, którego radni wybierani są w sposób demokratyczny. MSWŚ ma charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla samorządu województwa śląskiego.

Drugim filarem „Programu dla młodych” ma być zapraszanie przedstawicieli młodzieży na obrady komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych oraz do udziału w sesjach i komisjach „dorosłego” Sejmiku Województwa Śląskiego.

Kolejnym założeniem jest cykliczna organizacja regionalnego kongresu młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów, który pomoże w budowaniu młodzieżowej wspólnoty samorządowej, wymianie doświadczeń i kontaktów, a także będzie bodźcem do powstawania nowych młodzieżowych rad.

Karta da młodzieży zniżki

Kolejną propozycją, która szczególnie powinna spodobać się młodym, jest utworzenie Śląskiej Karty Młodzieży wzorowanej na funkcjonującej w województwie od kilku lat Śląskiej Karcie Seniora. Ma ona umożliwić osobom w określonym wieku korzystanie ze specjalnych usług, ulg oraz uprawnień oferowanych przez publiczne instytucje kultury, rekreacji i edukacji oraz prywatnych partnerów projektu.

Program dla młodych zakłada również mecenat jako wsparcie dla środowiska młodzieżowego. W roli mecenasów występowałyby osoby ze świata nauki, kultury, polityki czy dziennikarstwa, dzielące się z młodzieżą wiedzą i doświadczeniem w ramach wykładów, mentoringu czy dyskusji w plenerze.

Uzupełnieniem mecenatu byłaby Młodzieżowa Akademia Umiejętności skupiająca się na kursach, warsztatach i szkoleniach wzmacniających umiejętności praktyczne i kompetencje miękkie uczestników, a także kwalifikacje przydatne na ryku pracy.

„Program dla młodych” duży nacisk kładzie na współpracę międzypokoleniową, odbywającą się poprzez nawiązanie relacji środowisk młodzieżowych i senioralnych. Istotna jest także współpraca międzynarodowa, przede wszystkim z przedstawicielami organizacji młodzieżowych regionów partnerskich województwa śląskiego. Program zakłada również współpracę młodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz angażowanie przedstawicieli środowisk młodzieżowych w wydarzenia przygotowywane m.in. przez urząd marszałkowski. O tym, czy program zostanie przyjęty w zaproponowanej formie, zdecyduje dzisiaj MSWŚ.

Więcej
    Komentarze