Poniżej treść regulaminu
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

1. Organizatorem Konkursu jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44.

2. Konkurs jest przeznaczony dla maksymalnie 150 osób. Przystąpienie do konkursu nie wymaga uiszczenia żadnych opłat na rzecz Organizatora.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Organizatora, ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa. W konkursie nie mogą także brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu konkursu ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z podległymi jej jednostkami.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu składającego się z 50 pytań zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź w 45 pytaniach przyznawany jest jeden punkt, poprawne odpowiedzi 5 pytań zadanych przez znane osoby z regionu punktowane są podwójnie.

6. Przystąpienie do Konkursu wymaga zgłoszenia e-mailem – na adres wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. Zgłoszenia można nadsyłać od 15 kwietnia 2022 r. od godz. 10.00 do 17 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 lub do dnia zamknięcia listy z powodu wyczerpania liczby zgłaszających (maksymalnie 150 osób). Zgłoszenie można cofnąć w każdym czasie, wysyłając e-mail na wyżej podany adres.

7. W treści zgłoszenia należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz oświadczenie „Akceptuję regulamin konkursu."

8. Konkurs odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowaj 11b w godzinach: 17-20. Uczestnicy Konkursu powinni się stawić w miejscu Konkursu nie później, niż o godz. 16.30 w celu potwierdzenia swojego udziału w Konkursie.

9. Z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu Konkursu.

10. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 20 czerwca 2022 r., po zakończeniu konkursu do godz. 21.

11. Nad organizacją i przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja ustanowiona przez Organizatora.

12. Podczas konkursu Uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, laptopów, iPadów, innych urządzeń elektronicznych, notesów, książek ani innych pomocy naukowych ani też porozumiewać się pomiędzy sobą. Uczestnik Konkursu dwukrotnie upomniany – w związku z nieprzestrzeganiem zasad wspomnianych powyżej - zostanie wykluczony z Konkursu.

13. Uczestnik w trakcie Konkursu może opuścić swoje miejsce pod warunkiem zgody członka Komisji Konkursowej. Opuszczenie miejsca bez zgody będzie skutkować wykluczeniem z Konkursu.

14. W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów (miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie) – Uczestników, którzy kolejno otrzymają najwięcej punktów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie będzie możliwości wyłonienia laureatów lub ustalenia, które miejsce zajął dany Uczestnik (Uczestnicy) na podstawie liczby uzyskanych punktów (np. w razie równej liczby punktów, które uprawniałyby do nagrody), Organizator przeprowadzi rundę dodatkową – tak aby wyłonić 3 laureatów, którzy zajmą kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

15. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody pieniężne:

1) za zajęcie pierwszego miejsca – w wysokości 5.555,55 zł brutto

2) za zajęcie drugiego miejsca – w wysokości 3.333,33 zł brutto

3) za zajęcie trzeciego miejsca – w wysokości 1.000 zł netto.

Z nagród, o których mowa w podpunktach 1 i 2, potrącony zostanie przez Organizatora podatek, który zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego.

16. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez laureata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o numerze rachunku.

17. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać w terminie do 4 lipca 2022 r. na adres: Gazeta Wyborcza Katowice, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice z dopiskiem „Wielki Test Wiedzy" lub na adres e-mail: wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

18. Reklamacje dotyczące nagród należy składać do 4 lipca 2022 r. na adres: Gazeta Wyborcza Katowice, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice z dopiskiem „Wielki Test Wiedzy" lub na adres e-mail: wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

19. Niezłożenie reklamacji lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów oraz realizacji nagrody. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu udziału w konkursie oraz wyłonienie laureatów – zgodnie z publiczną zapowiedzią oraz ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO*). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych laureatów jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze (wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) – tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane do czasu upłynięcia okresu reklamacyjnego, a dane uczestników, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem – do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń.

Dane osobowe laureatów będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze. Okres ten może zostać przedłużony w razie ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez laureatów – do czasu ostatecznego zakończenia sprawy wynikłej z tych roszczeń.

Każdy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO), z uwagi na swoją szczególną sytuację.

Każdy może też żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie numeru rachunku, na który należy przekazać nagrodę – uniemożliwia przekazanie nagrody.

RODO* – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem