1 lipca 2017 roku powstała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Oficjalnie zaczęła działać z początkiem 2018 roku. Dziś tworzy ją 41 miast i gmin. Wkrótce dokładnie przepytamy was na temat Metropolii.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Droga do powołania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii była długa. Prezydenci śląskich i zagłębiowskich miast już od momentu odbudowy w 1990 roku samorządu zdawali sobie sprawę, że muszą ze sobą współpracować. Miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego były jak połączone ze sobą naczynia. Jedno oddziaływało na drugie, w ciągu dnia mieszkańcy wiele razy podróżowali między miastami do pracy, szkół, na zakupy. Nie było możliwości stworzenia np. systemu komunikacji miejskiej bez porozumienia. Tak powstał KZK GOP, który dopiero w tych dniach został wykreślony z rejestru związków komunalnych.

Miasta połączyła więc komunikacja, z czasem też wspólna walka o przejęcie z rąk państwa akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej (dziś Tramwaje Śląskie) czy udziałów w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (dziś PKM-y). Jednym z przykładów świetnej współpracy miast była też walka o finansowanie budowy Drogowej Trasy Średnicowej, szczególnie jej kolejnych zachodnich odcinków.

Powoli stawało się jasne, że współpraca prezydentów nie może się opierać jedynie na dobrej woli. Nie było gwarancji, że każdy dotrzyma danego słowa, że miasta nie będą wchodziły sobie w paradę, rywalizując na przykład o tego samego inwestora, albo duży krajowy projekt. Bywało bowiem i tak, że prezydenci mocno się spierali, choć lepszym określeniem byłyby kłótnie i wzajemne podchody. Na szczęście, nie było to regułą.

Zanim powstał GZM

Prezydenci chcieli większej współpracy. Ale jakiej? Piotr Uszok, prezydent Katowic pokazał kiedyś swoim kolegom samorządowcom słynnego PiMPK-a (prezentacja nosiła tytuł Pragmatyka i Marzenia Prezydenta Katowic). Było to w czasie, gdy już obok KZK GOP istniał Górnośląski-Związek Metropolitalny, czyli kolejny słaby związek komunalny, do którego szybko wszyscy stracili serce i wiarę, że pomoże zmienić region. Piotr Uszok chciał pójść dalej i zaproponował stworzenie jednego wielkiego miasta na podstawie już istniejących przepisów. Korzyści? Chociażby pięcioprocentowa premia w udziale w podatku PIT, co w praktyce oznaczało setki milionów złotych rocznie.

Prezydent Katowic nie wierzył wtedy, że Sejm kiedykolwiek uchwali ustawę metropolitalną. Przecież tyle razy zwodzono mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia. Tylko że wspólnego miasta też mało kto wtedy chciał. Ważniejsza była współpraca, a nie łączenie miast.

PiMP-ek został tylko w formie cyfrowej, a politycy sejmowi wreszcie dotrzymali słowa i ustawę metropolitalną przyjęli. Stało się to u schyłku rządów PO i PSL. Gdy w 2015 roku wybory wygrał PiS, sprawa znowu stała się niepewna. Obawy, że PiS unieważni ustawę, sprawdziły się w połowie. Owszem, PiS uchylił ustawę z czasów PO, ale zaraz uchwalił własną, która w praktyce niczym się nie różniła. Potem poszło już w miarę sprawnie i po jakimś czasie rząd wydał rozporządzenie, na podstawie którego 1 lipca 2017 roku powstała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. W sensie prawnym to jedyna metropolia w Polsce.

Metropolia ma już 5 lat. Będzie wielki test na jej temat

Oficjalnie nasza Metropolia złożona z 41 miast i gmin rozpoczęła działanie w 2018 roku. Jak samorządowcy dzięki GZM zmienili region przez ostatnie pięć lat? Co się wydarzyło i co przed nami? O tym będziemy pisać przez kolejne tygodnie.

Przy okazji będziemy sprawdzać naszą wiedzę o Metropolii. Co tydzień opublikujemy parę pytań na jej temat. Ostrzegamy, nie zawsze będą łatwe. A 20 czerwca zorganizujemy „Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł nagrody. Osoba, która zajmie drugie miejsce na podium, może liczyć na 3 tys. zł, zaś 1 tys. zł to nagroda za trzecie miejsce.

Pytania będą dotyczyły kilku dziedzin: gospodarki i inwestycji, komunikacji, rozwoju i nauki, kultury, turystyki i rekreacji. Podczas Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii chętni będą musieli odpowiedzieć aż na 50 pytań.

Najpierw jednak, co piątek przygotujemy się razem do tego sprawdzianu. Każdy może rozwiązać test, który składa się z trzech pytań.

Mini test 1/10. Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Zgłoszenia do Wielkiego Testu przyjmujemy pod adresem mailowym wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. W treści zgłoszenia należy podać swoje imię i nazwisko oraz oświadczenie "Akceptuję regulamin konkursu". Regulamin poniżej.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

WIELKI TEST WIEDZY O GÓRNOŚLĄSKO- ZAGŁĘBIOWSKIEJ

METROPOLII

1.         Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44.

2.         Konkurs jest przeznaczony dla maksymalnie 150 osób. Przystąpienie do konkursu nie wymaga uiszczenia żadnych opłat na rzecz Organizatora.

3.         W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Organizatora, ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa. W konkursie nie mogą także brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu konkursu ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z podległymi jej jednostkami.

4.         Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat.

5.         Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu składającego się z 50 pytań zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź w 45 pytaniach przyznawany jest jeden punkt, poprawne odpowiedzi 5 pytań zadanych przez znane osoby z regionu punktowane są podwójnie.

6.         Przystąpienie do Konkursu wymaga zgłoszenia e-mailem – na adres wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. Zgłoszenia można nadsyłać od 15 kwietnia 2022 r. od godz. 10.00 do 17 czerwca  2022 r. do godz. 10.00 lub do dnia zamknięcia listy z powodu wyczerpania liczby zgłaszających (maksymalnie 150 osób). Zgłoszenie można cofnąć w każdym czasie, wysyłając e-mail na wyżej podany adres.

7.         W treści zgłoszenia należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz oświadczenie „Akceptuję regulamin konkursu."

8.         Konkurs odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowaj 11b w godzinach: 17.00 - 20.00. Uczestnicy Konkursu powinni się stawić w miejscu Konkursu nie później, niż o godz. 16.30 w celu potwierdzenia swojego udziału w Konkursie.

9.         Z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu Konkursu.

10.       Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 20 czerwca 2022 r., po zakończeniu konkursu  do godz. 21.00.

11.       Nad organizacją i przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja ustanowiona przez Organizatora.

12.       Podczas konkursu Uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, laptopów, ipadów, innych urządzeń elektronicznych, notesów, książek ani innych pomocy naukowych ani też porozumiewać się pomiędzy sobą. Uczestnik Konkursu dwukrotnie upomniany - w związku z nieprzestrzeganiem zasad wspomnianych powyżej zostanie wykluczony z Konkursu.

13.       Uczestnik w trakcie Konkursu może opuścić swoje miejsce pod warunkiem zgody członka Komisji Konkursowej. Opuszczenie miejsca bez zgody - będzie skutkować wykluczeniem z Konkursu.

14.       W konkursie wyłonionych zostanie 3-ech laureatów (miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie) - Uczestników, którzy kolejno otrzymają najwięcej punktów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie będzie możliwości wyłonienia laureatów lub ustalenia, które miejsce zajął dany Uczestnik (Uczestnicy) na podstawie liczby uzyskanych punktów (np. w razie równej liczby punktów, które uprawniałyby do nagrody) Organizator przeprowadzi rundę dodatkową - tak aby wyłonić 3 laureatów, którzy zajmą kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

15.       W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody pieniężne:

1)        za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości 5.555,55 zł brutto

2)        za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości 3.333,33 zł brutto

3)        za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości 1.000 zł netto.

           Z nagród, o których mowa w podpunktach 1 i 2  potrącony zostanie przez Organizatora podatek, który zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego.

16.       Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez laureata, w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o numerze rachunku.

17.       Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać w terminie do 4 lipca 2022 r. na adres: Gazeta Wyborcza Katowice, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice z dopiskiem „Wielki Test Wiedzy" lub na adres e-mail: wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

18.       Reklamacje dotyczące nagród należy składać do 4 lipca 2022 r. na adres: Gazeta Wyborcza Katowice, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice z dopiskiem „Wielki Test Wiedzy"  lub na adres e-mail: wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

19.       Niezłożenie reklamacji lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

DANE OSOBOWE  

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów oraz realizacji nagrody. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu udziału w konkursie oraz wyłonienie laureatów - zgodnie z publiczną zapowiedzią oraz ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami (tj.  art. 6 ust. 1 lit f) RODO*). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych laureatów jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze (wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) - tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane do czasu upłynięcia okresu reklamacyjnego, a dane uczestników, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem - do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń.

Dane osobowe laureatów będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze. Okres ten może zostać przedłużony w razie ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez laureatów - do czasu ostatecznego zakończenia sprawy wynikłej z tych roszczeń.

Każdy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO), z uwagi na swoją szczególną sytuację.

Każdy może też żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie numeru rachunku, na który należy przekazać nagrodę - uniemożliwia przekazanie nagrody.

RODO*  - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 20 czerwca, Katowice
Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 20 czerwca, Katowice  Agora Grafika

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Eee 5 lat już? Można spokojnie to już zlikwidować. Dla szarego mieszkańca gzm nie ma żadnego znaczenia. Spalarnia kasy
  już oceniałe(a)ś
  1
  2