Kto w tym roku dostanie Cegłę z "Gazety"? Wszystko w rękach naszych Czytelników.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Organizatorem plebiscytu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 – dalej organizator.

Plebiscyt ma na celu: wybór osoby, która najbardziej przyczyniła się do propagowania tożsamości śląskiej w 2019 r. Kandydatów do nagrody, spośród 20 wybranych przez jury z redakcji „Gazety Wyborczej”, spośród osób wskazanych przez czytelników, nominuje kapituła plebiscytu, w skład której wchodzą laureaci plebiscytu z poprzednich lat, oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego, socjolog prof. Marek Szczepański oraz dramaturg Ingmar. Ideą plebiscytu jest wybranie osoby, która w 2019 r. najbardziej przyczyniła się do propagowania tożsamości śląskiej.

Prawo do głosowania w plebiscycie przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat.

I etap – etap wstępny w dniach 27.12.2019 r. – 9.01.2020 r.: czytelnicy „Gazety Wyborczej” za pomocą maila na adres plebiscyt@katowice.agora.pl lub listu („Gazeta Wyborcza”, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Plebiscyt Cegła z „Gazety”) zgłaszają osoby, które ich zdaniem najbardziej przyczyniły się do propagowania tożsamości śląskiej. O zachowaniu terminu w przypadku oddania głosu listownie decyduje data stempla pocztowego.

II etap – 10.01.2020 r. – 17.01.2020 r. redakcyjne jury spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wybiera 20 kandydatów, spośród których kapituła plebiscytu Cegła z „Gazety” wybierze sześć nominowanych do nagrody. Prezentacja finałowej grupy nominowanych do nagrody nastąpi na łamach katowicko-bielskiego wydania „Gazety Wyborczej” oraz na stronie Katowice.wyborcza.pl w dniu 17.01.2020 r.

III etap – publikacja kuponów do głosowania (nie mniej niż pięć) w okresie pomiędzy: 17 stycznia 2020 r. – 28 stycznia 2020 r. na łamach katowicko-bielskich stron „Gazety Wyborczej” oraz głosowanie poprzez wycięcie kuponu i wysłanie pocztą na wskazany przez Organizatora („Gazeta Wyborcza”, ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy, z dopiskiem na kopercie: Plebiscyt Cegła z „Gazety”) lub za pomocą maila na wskazany na adres: plebiscyt@katowice.agora.pl

IV etap – 29.01.2020 – 30.01.2020 – zliczenie głosów oraz ogłoszenie wyników plebiscytu podczas spotkania w dn. 31.01.2020, a także publikacja nazwiska laureata nagrody Cegła z „Gazety” – Nagroda im. Janoscha na łamach katowicko-bielskiego wydania „Gazety Wyborczej” (01.02.2020) oraz w serwisie katowice.wyborcza.pl w dniu 31.01.2020 r.

Każdy z czytelników może oddać w każdym etapie (I oraz III) tylko jeden głos. Koszty oddania głosu ponosi głosujący.

Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość zmian ram czasowych plebiscytu.

Nagroda w plebiscycie

1. Zwycięzca plebiscytu – osoba, która otrzyma najwięcej głosów w etapie III – otrzyma specjalną statuetkę Cegłę z „Gazety” – Nagrodę im. Janosza podczas spotkania zamkniętego w dniu 31 stycznia 2020 r.

Informacja o plebiscycie

1. Wszelkie informacje na temat plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach „Gazety Wyborczej” oraz na serwisie katowice.wyborcza.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 32 32 52 444, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11-17

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu plebiscytu powinny być sporządzone przez uczestników plebiscytu na piśmie i przesłane pod adres korespondencyjny: Agora S.A. „Gazeta Wyborcza”, ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy, z dopiskiem na kopercie: Plebiscyt Cegła z „Gazety”.

2. Reklamacje można składać przez czas trwania plebiscytu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ostatecznej daty opublikowania wyników na łamach katowicko-bielskiego wydania „Gazety Wyborczej” i serwisie katowice.wyborcza.pl

3. O terminie złożenia reklamacji, tj. o wpłynięciu jej do Agora S.A, decyduje data stempla pocztowego.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca.

5. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.

7. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje niezawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

8. Niezłożenie reklamacji lub negatywne rozpoznanie reklamacji nie wyłączają prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, w tym na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin plebiscytu jest dostępny do wglądu w siedzibie organizatora, na serwisie katowice.wyborcza.pl.

Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi plebiscytu: Agora S.A. „Gazeta Wyborcza”, ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy, tel. 32 32 52 444

DANE OSOBOWE – Informacja o przetwarzaniu danych w związku z plebiscytem

Administratorem danych osobowych osób, które oddadzą głos w plebiscycie jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl lub na adres administratora. Dane osobowe podane w związku z plebiscytem będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego, okres ten może zostać przedłużony w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń, w związku z plebiscytem – do czasu zakończenia sprawy związanej ze zgłoszonym roszczeniem. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia plebiscytu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu realizacji ogłoszonego plebiscytu.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych. Każdy może żądać przeniesienia swoich danych. Każdy ma prawo wnieść skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

Każdy ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu bezpośredniego.

Każdy ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są przetwarzane w uzasadnionym interesie administratora danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail (w przypadku głosowania na wskazany adres e-mail) lub imienia i nazwiska – w przypadku głosowania za pomocą kuponu – uniemożliwia oddanie głosu w plebiscycie.

Podane dane osobowe, w zakresie adresu e-mail mogą zostać przekazane, na zasadzie powierzenia podmiotom świadczącym na rzecz Agory usługi informatyczne.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem